Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments

Filter

Price (max)  UAH/day

Area, sq meters (at least): 

sleeping berths (at least): 


  

Apartments in Odesa

All the apartments

  
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

lx-203
2-room.
880 - 1200 UAH/night

French Boulevard

10a, Dovzhenko str/ Shevchenka ave.

standard, sleeping berth: 5

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

vk-401
4-room.
1100 - 1300 UAH/night

Fontan

16/6 Fontanska Road / Fontan

standard, sleeping berth: 8

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

z-304
3-room.
800 - 900 UAH/night

Starobazarny Square

14, Onilovoy lane / Bazarna str.

economy, sleeping berth: 6

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

zx-205
2-room.
780 - 800 UAH/night

Starobazarny Square

49, Bazarna str / Katerynins'ka str

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

az-101
1-room.
750 - 800 UAH/night

City Center

7, Bunina str / Polska str

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

tr-101
1-room.
750 - 800 UAH/night

French Boulevard

5, Pirogovska str / Otrada beach

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

near the sea! 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

m-107
1-room.
780 - 800 UAH/night

City Center

7, Zhukovskogo str / Karantynna str

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

ab-142
1-room.
680 - 700 UAH/night

Lutheran Church

41, Nizhynska str / Dvoryanska str

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

ab-180
1-room.
750 - 800 UAH/night

Derybasivska - City Garden

26, Lanzheronivska str

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

bn-101
1-room.
780 - 820 UAH/night

Soborka

1, Viry Kholodnoyi square / Preobrazhenska str

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

m-101
1-room.
850 - 880 UAH/night

Chudogorod (Miracle-city)

19b, Serednefontanska str / Slepnyova lane

economy, sleeping berth: 3

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

m-102
1-room.
750 - 800 UAH/night

Chudogorod (Miracle-city)

19b, Serednyofontans'ka str / Slepnyova lane

economy, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

m-103
1-room.
890 - 950 UAH/night

Chudogorod (Miracle-city)

19b, Serednyofontans'ka str / Slepnyova lane

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

bn-102
1-room.
580 - 650 UAH/night

Soborka

1, Viry Kholodnoyi square / Preobrazhenska str

economy, sleeping berth: 2

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
Apartments in Odesa. Apartments for Rent in Odessa. Holiday in Odessa. Apartments for rent Odessa online.

m-108
1-room.
720 - 780 UAH/night

Chudogorod (Miracle-city)

19b, Serednyofontanska str / Slepnyova lane

standard, sleeping berth: 4

Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments Odessa apartments 

 
 
1-15  |  16-30  |  31-45  |  46-60  |  61-75  |  76-90  |  91-92
Odessa apartments Dovga str / Pysareva str
350 UAH/night
Odessa apartments 7/1, Garshina str
2000 UAH/night
 

Price (max) UAH/day